Templomunk rövid története

Az I. világháború után a főváros lakóinak a száma jelentősen növekedett. A benépesedett perifériák jobb lelkipásztori ellátására született meg a kisegítő kápolnák létesítésének a gondolata. Ennek megszervezője Samassa Adolfné sz. Désy Anna volt; 24 kisegítő- és szükségkápolnát szervezett, mindegyiknek 1-1 virág nevét adta.
A Dalnok utcai lett az Őszirózsa Kisegítő Kápolna Egyesület. 1921-ben Hermann Mária csekély térítés ellenében felajánlotta Dalnok utca (Székely Bertalan utca) 25. sz. alatti házának istállóját kápolna céljaira. Már az első években nyilvánvalóvá vált, hogy a kápolna kicsi az egyre növekvő számú hívő számára, és a hitélet nyomán kialakuló hitbuzgalmi egyesületeknek is szükségük volt helyre, ahol összejöveteleiket tarthatták. Az egyházközség álma kezdettől fogva egy új, nagy templom építése volt. A Vilma királyné úton (Városligeti fasor) telket vásároltak templom és kultúrház építéséhez, de építési engedélyt nem kaptak.
A Szondi utca egy jóval kisebb területével kellett megelégedniük. A templom építésénél figyelembe kellett venni, hogy a házak nem a templom köré épülnek, hanem a templomot kell a szűkös területen a házak közé beilleszteni.
1930. szeptember 28-án szentmisével egybekötött alapkőletételi ünnepség volt. A templomot Fábián Gáspár tervei alapján építették fel, angol késő gótikát utánzó stílusban. Az elkészült templomot 1931. november 15-én Breyer István segédpüspök szentelte fel. 1933-ban az egyházközség plébániai rangra emelkedett, első plébánosa a templomot építő Sármány Ferenc lett.
A II. világháborúban súlyos károkat szenvedett. 1945. január 1-jén déli 12 óra 12 perckor egy láncos bomba romba döntötte az egész templomot. Teljes berendezése, oltárok, orgona, szószék, gyóntatószék, világítóberendezések pillanatok alatt elpusztultak. Csak a szószék oldalán álló feszület és Kis Szent Teréz szobra maradt meg sértetlenül.
1947. szeptemberében kezdődött meg a helyreállítás. 1948. május 18-án, Pünkösd napján szentelte fel Mindszenty József hercegprímás megbízásából boldog Meszlényi Zoltán püspök. Boldog Meszlényi Zoltán ekkor elhangzott szentbeszéde
1955-ben elkészült a főoltár és a szószék márványburkolata, amelynek költségeit Kodály Zoltán fedezte, aki rendszeresen járt e templomba.
A Felvonulási téren felépített, és Rákosi Mátyás által felrobbantott "Regnum Marianum" templom padjait a lerombolás előtt ide szállították.
1958-ban meghalt a templomépítő Sármány Ferenc plébános és a templomban a baloldali gyóntatószék alatt temették el.Utóda Kisörsi Pál (1958-tól 1971-ig) alatti zavaros időkben, néhány esztendeig a templom volt káplánja, dr. Meszlényi Mihály, plébános-helyettesként vezette a templom ügyeit.
1961-ben került a szentélybe Barba Péter seccoja, amely az Egyiptomba menekülő szent családot ábrázolja, háttérben a betlehemi gyermekgyilkosság jelenetével.A pangás időszaka akkor ért véget, amikor 1971. szeptember elsején Gyulai Oszkárt, a pesti Ferences templom első káplánját nevezték ki plébánosnak. Első szentbeszédében azt mondta: "Én itt egy nagy családot akarok, hogy ne csak a neve legyen szent Család, hanem az emberek tiszteljék, szeressék és szolgálják egymást." Első dolga volt, hogy már októberben bevezette az esti szentmiséket. Ez év karácsonyára elkészült a templom új világosítása és a hangosító berendezés.
1972-ben a tető-és oldalfalak szigetelése, a műkőlábazat elkészítése történt meg.
1973-ban a szentélyt vörös márványlapokkal burkolták, és elkészült az új liturgikus tér. Szent Család ünnepén dr. Endrey Mihály püspök felszentelte az új szembemiséző oltárt. A következő években az elektromos hálózat cseréje, a fűtés korszerűsítése, a templomfestés mellett elkészült két hittanterem, új sekrestye és a templomi könyvtár. A mennyezet új szigetelést kapott és dupla üveg került az ablakokra.
A templom felújításával kapcsolatban nagy gondot fordítottunk az élő kövekből épülő lelki templom, a hívőközösség felépítésére. Megszerveztük a templomi hitoktatást, óvodás kortól az egyetemistákig. A pincében kezdtük, majd következett a földszinti és az emeleti hittanterem.
1985 nyarán egy méter magas, Rosa Mystica szobor érkezett postán. Hetekig, hónapokig gondolkodtunk, hogy mi történjék vele, hiszen volt már templomunkban egy lourdes-i Szűzanya szobor. Végül 1985. december 8-án Faddy Ottmár atya vezetésével ünnepélyesen befogadtuk (négy lány vitte a vállán) és elhelyeztük Krisztus keresztje alatt a főoltár magasában.És az óta, amint az Úr megáldotta Obededom házát, aki befogadta a frigyszekrényt, úgy áldotta meg a Szűzanya a Szent Családot. Akkor már évtizedek óta nem volt papi hivatás és az óta 6 felszentelt pap indult el innen, a Szent Család templom oltárától.
1985. óta minden hónap 13-án déli tizenkettő órakor, a kegyelem órájában Rosa Mystica, illetve fatimai szentmisét tartunk, és templomunk minden alkalommal megtelik a Budapestről és az egész országból jövő zarándokokkal, akik a Regnum Marianum padjaiban a magyar jövőért imádkoznak. Mi annak a fölrobbantott templomnak hivatását folytatjuk itt, a Hősök tere szomszédságában.Hálás szeretettel emlékezünk Fuhrmann Ernő és Serfőző József atyákra, akik az elmúlt évtizedekben, mint hittanárok és kisegítők rengeteget dolgoztak a lelkipásztori ellátásban és most már az örök hazában imádkoznak a Szent Család templom híveiért.
Hálás köszönettel gondolunk az itt szolgáló káplánokra is, Greksa Ferenc, Tóth József, dr. Oppálény Mihály, Kemenes Gábor, Peisch Ferenc SDB., és a többiekre, akik sokat segítettek a Szent Család plébánia megújulásában.
1996-ben a templom pincéjében és a hátsó kisudvaron kolumbárium épült, és annak bevételeiből folytatódott a templom külső és belső felújítása.
A 2000-ik jubileumi évre a templom kívülről és belülről is megújult. Az utcai homlokzat megtisztult az évtizedes koromtól, megtörtént az elektromos hálózat teljes felújítása rézdrótokkal, és 48 falikar készült a templomi ablakok stílusában, valamint teljes belső festést végeztünk.
2002-ben szeptember 8-án két új harangot szentelt Spányi Antal segédpüspök.
2003 november 13-án két új seccót, Boromisza Zsolt festőművész alkotásait szenteltük fel: ezeréves kereszténységünk szentjeit ábrázolják. Ugyanakkor avattuk fel az irgalmas Krisztust, illetve a Szent Keresztet ábrázoló imahelyet.2004 Boromisza Zsolt festőművész a templom jobb oldalán három színes üvegablakra megfestette a magyar Szent Családot: Szent Istvánt, Boldog Gizellát és Szent Imrét.2005. év nyarán elkészült az új templom padló kő és márvány burkolata, és kijavítottuk a templom festés hibáit.
2006-ban, a háborúban megsérült illetve részben elpusztult orgona teljes felújítása, a két templomtorony helyiségei (iroda, könyvtár, hittantermek) és a plébánia helyiségeinek központi fűtése valósult meg, és megújult a könyvtár teljes berendezése is.